Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

5557 d5fb 500
Reposted fromJamalus Jamalus vianiezwyklasoup niezwyklasoup

October 25 2017

9899 b39f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaAgnya Agnya
Istnieją miasta, do których tęsknie tak, jakby przeznaczone mi było tam spędzić całe życie.
— Elias Canetti
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAgnya Agnya

October 24 2017

Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viasummerkiss summerkiss

October 14 2017

Reposted frombluuu bluuu viaday11shadow day11shadow

October 08 2017

1520 6700 500
Reposted frommakle makle viainsanelife insanelife
2205 4fe1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsanelife insanelife
2219 b0b5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsanelife insanelife
7133 c5b7 500

unlimithed:

unlimithed

4004 d9d8
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viainsanelife insanelife
6677 aa4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsanelife insanelife
5619 7453
Reposted fromretro-girl retro-girl viainsanelife insanelife
Reposted fromtoft toft viainsanelife insanelife
9876 d70a 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
6519 91ee 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaAgnya Agnya
3450 2430 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaAgnya Agnya
6511 3e21 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaAgnya Agnya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl